فجر ۹۹

مسیر حرکت دیروز امام ما، امروز در فجر ۹۹، محل رژه موتورسواران شد تا راه امام را گم نکنیم.  Source